W ramach współpracy z urzędem ds. dzieci, młodzieży i rodziny (Jugendamt) wspieram profesjonalnie rodziny w sytuacjach kryzysowych, by jak najszybciej były w stanie (znowu) same ? bez instytucjonalnej pomocy lub z możliwie najmniejszym wpływem z zewnątrz – poradzić sobie w trudnych momentach.

Spodziewane rezultaty to:

po stronie rodziny

poprawa sytuacji rodzinnej i w wyniku tego poprawa jakości życia u wszystkich członków rodziny.

rezygnacja ze wsparcia instytucji, powrót do możliwości zachowania większej prywatności i zyskanie wiary we własne umiejętności radzenia sobie z problemami.

po stronie urzędu

zadowolenie z pomyślnego udzielenia pomocy.

uniknięcie ewentualnej konieczności umieszczenia dzieci i młodocianych w ośrodkach stacjonarnych.

zmniejszenie kosztów pomocy dzięki jej ambulatoryjnemu charakterowi (w porównaniu np. z kosztami związanymi z umieszczeniem nieletnich w ośrodku stacjonarnym, a potem z interwencjami mającymi na celu ich powrót do rodziny).

Praca z rodziną w jej środowisku domowym sprzyja powstaniu emocjonalnych relacji między nią a osobą wspierającą i wymaga dlatego od tej ostatniej uważnego obchodzenia się z własnymi przekonaniami o swojej roli, które nie rzadko wydają się być sprzecznymi. Stąd poświęcam się wzmożonej refleksji nad swoim działaniem: bycie w rodzinie i mimo to zachowanie dystansu, pomaganie i/ lub sprawowanie kontroli, wgląd w rodzinne sprawy i respektowanie rodzinnej prywatności.

 

Możliwe jest indywidualne uzgodnienie ceny.

 

Zachęcam do współpracy.

hurjyu